Visit to Koln April 2009

The portobello orchestra takes Koln by storm

Photographs by Giorgia Bertazzi www.giorgiabertazzi.com